Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden bestaan uit:

 1. Algemene voorwaarden praktijk
 2. Algemene voorwaarden korte cursussen (bij- en nascholingen)
 3. Algemene voorwaarden modules

Algemene voorwaarden praktijk

Begrippen

 • Zorgverlener: Divine Ayurveda
 • Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • Behandeling: de door Divine Ayurveda aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Divine Ayurveda.
 • WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
 • Divine Ayurveda is aangesloten bij klachtenfunctionaris Quasir en de bijbehorende geschillencommissie van Stichting Zorggeschil.
 • De geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgverleners er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • Klacht- en tuchtrecht : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

 

1. Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

1.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Divine Ayurveda uit te voeren opdrachten.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Client wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Divine Ayurveda slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

2. Behandeling

2.1 De behandeling begint met een eerste consult.

2.2 Tijdens dit consult wordt een behandelplan samen met de client opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Een behandeltraject kan bestaan uit adviezen op het gebied van voeding en leefstijl, inzetten van supplementen en hands-on behandelingen.

2.3 Tijdens ieder vervolgconsult vindt evaluatie plaats. Indien nodig kan Divine Ayurveda in overleg met de client het behandelplan aanpassen. Deze ontwikkelingen worden opgenomen in uw dossier.

2.4 De sessies duren 30/60/90 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

2.5 De client kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij Divine Ayurveda terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, kan Divine Ayurveda contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met de client en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal Divine Ayurveda de client doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

2.6 Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en de client wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

2.7 In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met de client vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

 

3. Betaling

3.1 Voor een overzicht van de meest recente tarieven kijk op www.divine-ayurveda.com (of in de wachtruimte van de praktijk).

3.2 De factuur betaalt u per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u normaal gesproken binnen een week via de e-mail.

3.3 Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan de client worden doorberekend.

 

4. Annulering

4.1 Het kan voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt er € 45,00 in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

4.2 Een afspraak kunt u annuleren via onze reserveringssite Calendly.

 

5. Dossiervoering

5.1 Divine Ayurveda is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

5.2 De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

5.3 Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze is / zijn op te vragen bij de zorgverlener.

6. Klachtenregeling

6.1 In het geval van een klacht is het eerste doel om uw onvrede met Divine Ayurveda te bespreken en te kijken of we er samen uit kunnen komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@divine-ayurveda.com) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Divine Ayurveda. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

6.2 Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van Quasir (E-mail: bemiddeling@quasir.nlof telefonisch: 06 4844 5538) dan wel de geschilleninstantie. De procedure is te vinden op de website van Quasir. Divine Ayurveda voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

6.3 Wanneer u een klacht indient via Quasir of de geschillencommissie, informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Client is zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

7.2 Divine Ayurveda is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële, noch voor directe of indirecte schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Divine Ayurveda.

7.3 Divine Ayurveda heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Divine Ayurveda tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Divine Ayurveda is nimmer aansprakelijk voor het deel van de schade dat het door de verzekeraar ter zake uitgekeerde bedrag te boven gaat. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar. Divine Ayurveda is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Balens, die dekkend is voor de WKKGZ.

 

8. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

9. AVG

Divine Ayurveda houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Meer informatie daarover (zoals de privacyverklaring) kun je lezen op de website van Divine Ayurveda.

 

10. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene voorwaarden korte cursussen (bij- en nascholingen)

Algemene Voorwaarden

 

 1. Via de website www.divine-ayurveda.com kun je je inschrijven en betalen voor onze cursussen.
 2. Divine Ayurveda behoudt zich het recht voor de inschrijving te weigeren. Dit kan zijn vóór inschrijving van een cursus maar als daar aanleiding voor is ook bij aanvang of tijdens de duur van de cursus.
 3. Bij onvoldoende deelname behoudt Divine Ayurveda zich het recht voor de cursus te annuleren. Zij informeert deelnemers hierover uiterlijk een week voor aanvang van de cursus.
 4. Divine Ayurveda streeft ernaar dat de cursussen voor iedereen toegankelijk zijn. Het niveau van de cursus is HBO werk-en denkniveau, en het aanvangsniveau is MBO-niveau.
 5. Divine Ayurveda houdt persoonsgegevens bij van deelnemers en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Meer informatie daarover (zoals de privacyverklaring) kun je lezen op de website van Divine Ayurveda.
 6. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het Divine Ayurveda, haar medewerkers en de docenten. Informatie die door Divine Ayurveda wordt verstrekt aan klanten en/of studenten is eveneens vertrouwelijk voor de studenten.
 7. Indien vanwege Corona maatregelen van de overheid de cursus niet fysiek op onze leslocatie mag plaatsvinden dan vindt de cursus, indien mogelijk, online plaats en ontvang je een Zoomlink voor aanvang van de cursus.
 8. Door je aan te melden voor een van onze cursussen en/of opleidingen geef je ons toestemming je op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief is op ieder moment mogelijk.
 9. In het geval van een online cursus is de student zelf verantwoordelijk voor het zorg dragen van een stabiele internetverbinding en online device.

Betalingsvoorwaarden
Via de betaalbutton op de website, betaal je het volledige bedrag van de cursus en ben je van een plaats verzekerd.

Annuleringsvoorwaarden

 1. Voor iedere cursist (consumenten) geldt een bedenktermijn van 14 dagen, na inschrijving. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
 2. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang krijg je het volledige cursusbedrag retour, minus € 50,00 administratiekosten.
 3. - Tot 2 weken voor aanvang van de cursus krijg je 50% van het cursusbedrag retour,
  minus € 50,00 administratiekosten.
  - Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer 100% van het cursusgeld verschuldigd.
 4. Annuleren van de cursus kan alleen schriftelijk of per email. En is geannuleerd als je een bevestiging hebt ontvangen van Divine Ayurveda.
 5. Eventuele terugbetalingen worden binnen 4 weken gedaan.
 6. Bij annulering van de cursus door Divine Ayurveda wordt het reeds betaalde cursusgeld volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.
 7. In overleg kan je tot 4 weken voor aanvang de cursus kosteloos wijzigen naar een andere datum; indien plaats beschikbaar. De cursus kan daarna dan niet meer kosteloos geannuleerd worden.

 

Tussentijdse opzegging

 1. Bij tussentijdse beëindiging door de deelnemer wordt er geen cursusgeld gerestitueerd.
 2. Bij tussentijdse beëindiging door Divine Ayurveda wordt het betaalde cursusgeld wel teruggestort.

Aansprakelijkheid

 1. Divine Ayurveda is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).
 2. Mocht evenwel toch komen vast te staan dat Divine Ayurveda aansprakelijk is, dan is de omvang daarvansteeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Divine Ayurveda door haar verzekeraar.

 

Auteursrecht

Alle content, zowel schriftelijk als gesproken, die tijdens de opleidingen en cursussen van Divine Ayurveda worden aangeboden zijn auteursrechtelijk beschermt en vallen onder intellectueel eigendom (auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom) van Divine Ayurveda. De deelnemer verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de cursus noodzakelijk is. Deze content mag niet gebruikt of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van Divine Ayurveda en uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe deze aan de deelnemer verstrekt is, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen, op overtreding waarvan een direct opeisbare boete ten behoeve van Divine Ayurveda staat van € 10.000 per overtreding en € 1.000 voor elke dag dat deze voortduurt.

 

Algemene voorwaarden modules

Onder de modules vallen:

 • De Jaaropleiding Voeding- en Leefstijl
 • Healing the Dhatu’s
 • Deepening the Dhatu’s
 • Ayurvedische Psychologie

Algemene Voorwaarden

 1. Via de website www.divine-ayurveda.com kun je je inschrijven voor de Jaaropleiding. Bij de overige modules gaat de inschrijving na overleg met Divine Ayurveda (er wordt eerst bepaald of deze modules passend zijn voor de cursist icm voldoende Ayurvedische kennis).
 2. Bepaalde voorkennis van Ayurveda is van belang voor het volgen van de jaaropleiding. Na telefonisch of schriftelijk contact kan hierover uitsluitsel worden gegeven of jouw kennis voldoende aansluit.
 3. Divine Ayurveda behoudt zich het recht voor de inschrijving te weigeren. Dit kan zijn vóór inschrijving van een cursus maar als daar aanleiding voor is ook bij aanvang of tijdens de duur van de cursus.
 4. Divine Ayurveda streeft ernaar dat de opleidingen voor iedereen toegankelijk zijn. Het niveau van de opleidingen is HBO werk-en denkniveau, en het aanvangsniveau is MBO-niveau.
 5. Bij onvoldoende deelname behoudt Divine Ayurveda zich het recht voor de cursus te annuleren. Zij informeert deelnemers hierover uiterlijk een maand voor aanvang van de module.
 6. Divine Ayurveda houdt persoonsgegevens bij van deelnemers en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Meer informatie daarover (zoals de privacyverklaring) kun je lezen op de website van Divine Ayurveda.
 7. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Divine Ayurveda, haar medewerkers en de docenten. Informatie die door Divine Ayurveda wordt verstrekt aan klanten en/of studenten is eveneens vertrouwelijk voor de studenten.
 8. Indien vanwege Corona maatregelen van de overheid de lesdag niet fysiek op onze leslocatie mag plaatsvinden dan vindt de cursus, indien mogelijk, online plaats en ontvang je een Zoomlink voor aanvang van de cursus.
 9. Door je aan te melden voor een van onze cursussen en/of opleidingen geef je ons toestemming je op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief is op ieder moment mogelijk.
 10. In het geval van een online opleiding is de student zelf verantwoordelijk voor het zorg dragen van een stabiele internetverbinding en online device.

 

Betalingsvoorwaarden

 1. Nadat je een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen van Divine Ayurveda voor deelname aan de jaaropleiding, ontvang je ook de factuur met € 100,00 inschrijfgeld. Je aanmelding is definitief na betaling van deze factuur. Het inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag voor de module en het inschrijfgeld is niet restitueerbaar.
 2. Twee maanden voor aanvang van de module wordt een factuur verstuurd voor het resterende bedrag (- € 100,00 inschrijfgeld).
 3. Het lesgeld dient voor aanvang van de opleiding volledig te zijn betaald en is niet restitueerbaar.

Annuleringsvoorwaarden

 1. Voor iedere cursist (consumenten) geldt een bedenktermijn van 14 dagen, na inschrijving. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
 2. - Tot 8 weken voor aanvang kun je de jaaropleiding kosteloos annuleren.
  - Tot 1 maand voor aanvang van de cursus is 25% van het cursusgeld verschuldigd.
  - Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
  - Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer 100% van het cursusgeld verschuldigd.
 3. Eventuele terugbetalingen worden binnen 4 weken gedaan.
 4. Annuleren van de module kan alleen schriftelijk of per email. En is geannuleerd als je een bevestiging hebt ontvangen van Divine Ayurveda.
 5. Bij annulering van de cursus door Divine Ayurveda wordt het reeds betaalde cursusgeld volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

Tussentijdse opzegging

Bij tussentijdse beëindiging door de deelnemer wordt er geen cursusgeld gerestitueerd.


Aansprakelijkheid

 1. Divine Ayurveda is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).
 2. Mocht evenwel toch komen vast te staan dat Divine Ayurveda aansprakelijk is, dan is de omvang daarvan steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Divine Ayurveda door haar verzekeraar.

 

Auteursrecht

Alle content, zowel schriftelijk als gesproken, die tijdens de opleidingen en cursussen van Divine Ayurveda worden aangeboden zijn auteursrechtelijk beschermt en vallen onder intellectueel eigendom (auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom) van Divine Ayurveda. De deelnemer verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de cursus noodzakelijk is. Deze content mag niet gebruikt of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van Divine Ayurveda en uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe deze aan de deelnemer verstrekt is, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen, op overtreding waarvan een direct opeisbare boete ten behoeve van Divine Ayurveda staat van € 10.000 per overtreding en
€ 1.000 voor elke dag dat deze voortduurt.

Artboard 16

Divine Ayurveda

secretariaat@divine-ayurveda.com

KVK: 32131541
BTW: NL002173148B45

Volg ons

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.